بازرگانی و فروش 

تولید و تامین مواد اولیه و افزودنی ها با خواص ویژه مورد نیاز در پوشش

خدمات اجرایی 

ارائه کلیه پروژه های اجرای پوشش های حفاظتی و خوردگی

implementation

خدمات آموزشی 

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی درزمینه انواع پوشش های حفاظتی، ضد خوردگی، کنترل کیفی و ارزیابی

educational services

خدمات مشاوره 

ارائه مشاوره مهندسی و طراحی در زمینه انواع پوشش ها

consulting

بازرگانی و فروش 

تولید و تامین مواد اولیه و افزودنی ها با خواص ویژه مورد نیاز در پوشش

خدمات اجرایی 

ارائه کلیه پروژه های اجرای پوشش های حفاظتی و خوردگی

خدمات آموزشی 

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی درزمینه انواع پوشش های حفاظتی، ضد خوردگی، کنترل کیفی و ارزیابی

خدمات مشاوره 

ارائه مشاوره مهندسی و طراحی در زمینه انواع پوشش ها