خدمات نظارت و بازرسی

شرکت اطلس پوشش محافظ آمادگی انجام خدمات نظارت و بازرسی آزمایشگاهی و میدانی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی دارد که شامل موارد ذیل است:

    • نظارت و بازرسی کف پوشش‌ها و عایق‌ها شامل پوشش‌های متداول، تقویت شده با الیاف شیشه و FRP
    • نظارت و بازرسی رنگ‌های ساختمانی شامل پایه آب و پایه حلال
    • نظارت و بازرسی سامانه‌های پوششی صنعتی